Όροι χρήσης

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας www.ivanagrossi.gr. Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, καθώς και η αγορά προϊόντων στο www.ivanagrossi.gr βασίζονται στην υπόθεση ότι οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης έχουν διαβαστεί, κατανοηθεί και γίνει αποδεκτοί από εσάς. Στους όρους χρήσης περιλαμβάνονται επίσης η Πολιτική απορρήτου και οι πληροφορίες για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ιστοσελίδα www.ivanagrossi.gr (εφεξής ο “δικτυακός τόπος”) περιλαμβάνει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρείας υπό την επωνυμία IVANA GROSSI και την εμπορική επωνυμία “IVANA GROSSI” (Tax Reg. No150020410 ΔΟΥ Αμαρουσίου. Το γραφείο ηλεκτρονικού εμπορίου της εταιρείας βρίσκεται στην Ag. Κωνσταντίνου 40, Μαρούσι 15124.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

Προσπαθούμε να κρατάμε τους πελάτες μας ενήμερους και ασφαλείς ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τους παρόντες όρους, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο contact@ivanagrossi.gr.

Η IVANA GROSSI διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει προσωρινά ή μόνιμα όλες τις υπηρεσίες της χωρίς προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

ΠΕΔΊΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΩΝ ΧΡΉΣΗΣ

Η IVANA GROSSI προσπαθεί να παρέχει άριστη εξυπηρέτηση στους χρήστες (εφεξής “πελάτες” ή “χρήστες”) του δικτυακού τόπου σε καθημερινή βάση. Αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου που επιθυμούν όχι μόνο να λαμβάνουν άμεσες πληροφορίες για τα προϊόντα αλλά και να ολοκληρώνουν μια αγορά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας εξ αποστάσεως.

Οι παρόντες όροι είναι σύμφωνοι με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία- οι χρήστες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της εταιρείας να τροποποιήσει οποιεσδήποτε διατάξεις των παρόντων όρων στο βαθμό που η τροποποίηση αυτή δεν θα επηρεάσει τις νομικά δεσμευτικές υποχρεώσεις των δύο μερών ούτε θα επηρεάσει τυχόν τετελεσμένες καταστάσεις. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος να ελέγχει περιοδικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας www.ivanagrossi.gr. Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, καθώς και η αγορά προϊόντων από τη διεύθυνση www.ivanagrossi.gr βασίζονται στην υπόθεση ότι οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης έχουν διαβαστεί, κατανοηθεί και γίνει αποδεκτοί από τον πελάτη.

Τυχόν τροποποιήσεις ή επικαιροποιήσεις των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης θα είναι δεσμευτικές με τη δημοσίευσή τους σε αυτό το τμήμα του δικτυακού τόπου. Ως εκ τούτου, ζητάμε από τους πελάτες να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα ενότητα για να ελέγχουν τη δημοσίευση των πιο πρόσφατων και ενημερωμένων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του www.ivanagrossi.gr. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους ή μέρος των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης της ιστοσελίδας www.ivanagrossi.gr, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας.

Η πρόσβαση και η χρήση του www.ivanagrossi.gr, συμπεριλαμβανομένης της προβολής ιστοσελίδων, της επικοινωνίας, της λήψης πληροφοριών για τα προϊόντα και της πραγματοποίησης αγορών στον ιστότοπο, πραγματοποιείται από τους χρήστες μας αποκλειστικά για προσωπικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συνδέονται με οποιαδήποτε εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα. Να θυμάστε ότι θα είστε υπεύθυνοι για τη χρήση του www.ivanagrossi.gr και του περιεχομένου του. Θα είστε συγκεκριμένα υπεύθυνοι για την κοινοποίηση πληροφοριών ή δεδομένων που είναι ανακριβείς, ψευδείς ή αφορούν τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή τους, καθώς και για οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση αυτών των δεδομένων ή πληροφοριών.

Τέλος, δεδομένου ότι όλο το υλικό θα μεταφορτωθεί ή θα αποκτηθεί με άλλο τρόπο μέσω της χρήσης της υπηρεσίας που επιλέγει ο χρήστης με δική του ευθύνη, ο χρήστης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη σε συστήματα υπολογιστών ή απώλεια δεδομένων ως συνέπεια της μεταφόρτωσης, και το ivanagrossi.gr δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο. Επιπλέον, η “IVANA GROSSI” δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που προκύπτει από μη προσβασιμότητα στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου ή από ζημία που προκαλείται από ιούς, κατεστραμμένα αρχεία, σφάλματα, παραλείψεις, διακοπές υπηρεσιών, διαγραφή περιεχομένου, προβλήματα με το δίκτυο, με τους παρόχους ή τις τηλεφωνικές συνδέσεις ή/και τις συνδέσεις μετάδοσης δεδομένων, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αλλοίωση δεδομένων, βλάβη ή/και δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του χρήστη.

Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και την ορθή χρήση των προσωπικών του πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των διαπιστευτηρίων πρόσβασης σε υπηρεσίες περιορισμένης πρόσβασης, και είναι επίσης υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη που μπορεί να προκύψει σε βάρος του ivanagrossi.gr ή τρίτων ως αποτέλεσμα της ακατάλληλης χρήσης, απώλειας ή αφαίρεσης αυτών των πληροφοριών.

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η πολιτική απορρήτου μας ισχύει για τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στο www.ivanagrossi.gr και χρησιμοποιούν τις σχετικές υπηρεσίες χωρίς να πραγματοποιούν αγορές. Η Πολιτική απορρήτου θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς και για ποιους σκοπούς το www.ivanagrossi.gr συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

1.1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

1.1.1. Το Ivanagrossi.gr έχει εφαρμόσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των υπηρεσιών στη διεύθυνση www.ivanagrossi.gr, της ακεραιότητας των δεδομένων κίνησης και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σχετικά με τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση δεδομένων ή την πρόσβαση σε αυτά, για την αποτροπή του κινδύνου διάδοσης, καταστροφής και απώλειας δεδομένων και εμπιστευτικών/μη εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες της διεύθυνσης www.ivanagrossi.gr και για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα και τις πληροφορίες.

1.2. ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

1.2.1. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος IVANA GROSSI και για να κάνετε οποιαδήποτε παραγγελία προϊόντων της εταιρείας, θα σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα. Με τη χρήση του ιστότοπου παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας στην IVANA GROSSI για την επεξεργασία των σχετικών προσωπικών δεδομένων και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες είναι αληθείς και ακριβείς.

1.2.2. Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων, τον αριθμό τηλεφώνου σας (όποιον αριθμό τηλεφώνου έχετε ορίσει), τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και, σε περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική σας κάρτα ως μέθοδο πληρωμής, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε τον αριθμό της κάρτας, την ημερομηνία λήξης της καθώς και τον τριψήφιο κωδικό ασφαλείας της κάρτας σας. Εάν δεν μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας.

1.2.3. Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 7Α παρ. 1 (β) του Ν. 2472/1997, προκειμένου να ολοκληρωθεί η παραγγελία που έδωσαν οι πελάτες μας και σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτουμε, δημοσιεύουμε ή πωλούμε τα δεδομένα αυτά σε τρίτους, εκτός από την περίπτωση που κινηθεί νομική διαδικασία άρσης του απορρήτου (Ν. 2225/1994) ή σύμφωνα με άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της οδηγίας 24/2006.

1.2.4. Τα προσωπικά σας δεδομένα γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας) και διαγράφονται από τη βάση δεδομένων μας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας.

2. ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΏΛΗΣΗ
Η IVANA GROSSI καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρουσιάσει τα προϊόντα της ιστοσελίδας με τον ακριβέστερο δυνατό τρόπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι πληροφορίες στον ιστότοπό μας ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή ελλιπείς πληροφορίες. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη ή να ενημερώσουμε τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Δεδομένης της φύσης της παρουσίασης των προϊόντων στην ιστοσελίδα μας και των διαφορετικών τύπων οπτικής όψης, τα χρώματα, τα υφάσματα και ο χειροποίητος χαρακτήρας του προϊόντος που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από εκείνα του πραγματικού προϊόντος.

3. ΣΕΙΡΆ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

Η πραγματοποίηση μιας παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος σημαίνει ότι συνάπτετε σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως, η οποία διέπεται από το νομικό πλαίσιο του νόμου 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει.Μπορείτε να υποβάλετε έγκυρη παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι είστε νομικά ικανό πρόσωπο σύμφωνα με τον ελληνικό Αστικό Κώδικα (που σημαίνει ότι έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε υπό δικαστική επιτροπεία όσον αφορά τη σύναψη συμφωνιών πώλησης). Η IVANA GROSSI διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει το τίμημα της σύμβασης πώλησης ή τυχόν ζημίες/ζημίες που υπέστησαν από τη σύμβαση πώλησης από τους επόπτες ή τους κηδεμόνες ανίκανων προς δικαιοπραξία προσώπων.

Όλες οι τιμές που εμφανίζονται για κάθε προϊόν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. www.ivanagrossi.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι την εξάντληση του αποθέματος.

Οι πελάτες εκτός ΕΕ υπόκεινται σε οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις που ενδέχεται να προκύψουν από συναλλαγματικές διαφορές, εκτελωνισμούς κ.λπ., για τις οποίες η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ ΜΈΣΩ E-SHOP

4.1 Μόλις κάνετε την επιλογή σας, πρέπει να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία για να συνάψετε τη σύμβαση πώλησης.

4.2 Θα πρέπει επίσης να αποδεχτείτε ανεπιφύλακτα τους όρους της σύμβασης πώλησης και τους όρους χρήσης κάνοντας κλικ στην επιλογή Προχωρήστε σε ηλεκτρονική αγορά μέσω της ιστοσελίδας μας.

Η αποδοχή μιας παραγγελίας δεν συνεπάγεται νομικά τη σύναψη σύμβασης πώλησης, αλλά πρόσκληση ενημέρωσης και διατηρούμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε ότι η παραγγελία σας δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί. Η παραγγελία ολοκληρώνεται και η σύμβαση πώλησης συνάπτεται με την παράδοση του παραγγελθέντος προϊόντος σε εσάς.

Όλες οι παραγγελίες προϊόντων υπόκεινται στη διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση δυσκολιών στην προμήθεια ή εξάντλησης των προϊόντων σε απόθεμα, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε για παρόμοια προϊόντα που μπορείτε να παραγγείλετε. Εάν δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε τέτοια παρόμοια προϊόντα, θα σας επιστρέψουμε πλήρως το ποσό που ενδεχομένως έχετε καταβάλει.

4.3 Για να διευκολύνουμε την πληρωμή όσων επιθυμούν να αγοράσουν προϊόντα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, www.ivanagrossi.gr, προσφέρουμε τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

4.3.1 Με χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας. Η χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται κατά την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αποστολής των προϊόντων. Η ιστοσελίδα μας, www.ivanagrossi.gr, έχει λάβει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις σχετικά με την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της πιστωτικής σας κάρτας και όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών και χρεωστικών καρτών υπόκεινται σε έλεγχο εγκυρότητας.

4.3.2 Μέσω Paypal επιλέγοντας τη σχετική μέθοδο πληρωμής, εφόσον διαθέτετε λογαριασμό Paypal.

4.3.3 Μέσω Apple Pay, επιλέγοντας τη σχετική μέθοδο πληρωμής, εφόσον έχετε λογαριασμό Apple Pay.

4.3.4 Με αντικαταβολή για αγορές και παραγγελίες που αγοράζονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και παραλαμβάνονται από το εργαστήριό μας στην Αθήνα.

4.3.5 Με αντικαταβολή για ταχείες αγορές εντός της Αθήνας, σύμφωνα με τη συμφωνία κατόπιν αιτήματος.

4.3.6 Τραπεζικό έμβασμα, επιλέγοντας τη σχετική μέθοδο πληρωμής και χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα τραπεζικά στοιχεία για τη διευθέτηση της μεταφοράς των χρημάτων- οι παραγγελίες θα αποσταλούν όταν τα χρήματα έχουν εκκαθαριστεί.

Όποια μέθοδο πληρωμής και αν επιλέξετε, υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξετε είτε απόδειξη λιανικής είτε τιμολόγιο. Τιμολόγιο εκδίδεται για τις εταιρείες και τους ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρώνουν τα ακόλουθα στοιχεία κατά την παραγγελία τους: επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, ΑΦΜ και επάγγελμα για τους αυτοαπασχολούμενους. Το τιμολόγιο/απόδειξη λιανικής πώλησης θα αποσταλεί μαζί με την παραγγελία σας.

Είναι σημαντικό να αναφέρετε απαραίτητα έναν αριθμό τηλεφώνου και μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ανεξάρτητα από τη μέθοδο πληρωμής που θα επιλέξετε.

Πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας, η εταιρεία μας ενημερώνει τον πελάτη μέσω της ιστοσελίδας για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή, την ποσότητα, το κόστος μεταφοράς, τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο παράδοσης, τη διάρκεια και την τιμή της προσφοράς, εάν υπάρχει, καθώς και για το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του προϊόντος.

Με την αποστολή του εντύπου παραγγελίας, οι καταναλωτές λαμβάνουν ηλεκτρονικά αντίγραφο της παραγγελίας τους το οποίο μπορούν να αποθηκεύσουν.

5. ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑΣ ΚΑΤΆ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΑ

Η υπηρεσία παραγγελίας κατά παραγγελία που προσφέρει η IVANA GROSSI επιτρέπει στους πελάτες να κλείσουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και να παραγγείλουν ένα προϊόν που ταιριάζει στις προδιαγραφές του πελάτη με αίτημα ραντεβού στο εργαστήριό μας στην Αθήνα μέσω της ιστοσελίδας, της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για τις υπηρεσίες προσαρμοσμένων παραγγελιών:

5.1 ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ
Προσαρμοσμένα αντικείμενα διαθέσιμα με βάση τη διαθεσιμότητα υλικών και τους χρόνους παραγωγής που μπορεί να κυμαίνονται, αλλά θα συζητηθούν στο πλαίσιο του ραντεβού για την παραγγελία.

5.2 ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Μετά την ολοκλήρωση του ραντεβού για την παραγγελία και την παραλαβή της προκαταβολής, στοχεύουμε στην αποστολή των προϊόντων κατά παραγγελία εντός της περιόδου παράδοσης των 4 εβδομάδων. Θα ενημερώνεστε σχετικά με την ακριβή αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης.


Η παραγγελία σας θα αποσταλεί όταν όλα τα στοιχεία της παραγγελίας σας είναι έτοιμα. Εάν υπάρχουν στοιχεία “σε απόθεμα” στην παραγγελία σας, θα αποσταλούν ξεχωριστά από τα στοιχεία της παραγγελίας σας.

5.3 ΌΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΉΣ

Το 50% της πλήρους τιμής καταβάλλεται κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας και δεν επιστρέφεται.

Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ειδοποίηση όταν η παραγγελία σας ολοκληρωθεί και είναι έτοιμη για αποστολή, οπότε και θα πρέπει να κατατεθεί το υπόλοιπο 50% της τιμολογούμενης τιμής συν τυχόν έξοδα αποστολής που ενδέχεται να προκύψουν.


Από τη στιγμή που θα λάβετε το email ειδοποίησης για την παραγγελία σας, υποχρεούστε να πληρώσετε το υπόλοιπο 50% συν το κόστος αποστολής, εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Εάν για κάποιο λόγο η συνολική πληρωμή της παραγγελίας δεν έχει ολοκληρωθεί εντός αυτού του χρονικού πλαισίου, η παραγγελία δεν θα αποσταλεί και η προκαταβολή θα κρατηθεί.

5.4 ΑΚΥΡΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΈΣ
Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις διαβουλεύσεις μας για τις παραγγελίες κατά παραγγελία και, ως εκ τούτου, τα προσαρμοσμένα ή κατά παραγγελία προϊόντα δεν μπορούν να επιστραφούν. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως εάν υπάρχουν προβλήματα με τα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί κατά παραγγελία και θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τα πράγματα.

Οι αγορές κατά παραγγελία υπόκεινται επίσης στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις μας.

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
Ελπίζουμε να μείνετε ευχαριστημένοι με την αγορά του χειροποίητου προϊόντος σας. Εάν χρειαστεί, έχουμε πολιτική επιστροφής 14 ημερών, που σημαίνει ότι έχετε 14 ημέρες μετά την παραλαβή του προϊόντος σας για να ζητήσετε την επιστροφή του.

Για να δικαιούστε επιστροφή, το προϊόν σας πρέπει να είναι στην ίδια κατάσταση που το παραλάβατε, αφόρετο ή αχρησιμοποίητο (προτείνουμε να δοκιμάσετε τα παπούτσια σε επιφάνεια με χαλί για να αποφύγετε γρατζουνιές και σημάδια φθοράς), με τις ετικέτες και στην αρχική του συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των σακουλών για τη σκόνη. Θα χρειαστείτε επίσης την απόδειξη ή το αποδεικτικό αγοράς.

Για να ξεκινήσετε μια επιστροφή, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο ivanagrossi@yahoo.com με τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Εάν η επιστροφή σας γίνει δεκτή, θα σας στείλουμε οδηγίες για το πώς και πού να στείλετε το πακέτο σας. Αντικείμενα που αποστέλλονται σε εμάς χωρίς πρώτα να ζητηθεί η επιστροφή τους δεν θα γίνονται δεκτά.

Θα σας ειδοποιήσουμε μόλις παραλάβουμε και ελέγξουμε την επιστροφή σας και θα σας ενημερώσουμε αν η επιστροφή χρημάτων εγκρίθηκε ή όχι. Εάν εγκριθεί, θα σας επιστραφεί αυτόματα το ποσό μέσω της αρχικής σας μεθόδου πληρωμής.

Για να ανταλλάξετε την αγορά σας με διαφορετικό μέγεθος ή χρώμα, σας προτείνουμε να ζητήσετε και να ολοκληρώσετε την επιστροφή και στη συνέχεια να προχωρήσετε σε νέα αγορά του επιθυμητού μεγέθους ή χρώματος.

Εάν παραλάβετε ένα κατεστραμμένο, ελαττωματικό ή λανθασμένο προϊόν, παρακαλούμε κρατήστε όλη την αρχική συσκευασία και ειδοποιήστε μας το συντομότερο δυνατό/εντός 72 ωρών από την παράδοση της παραγγελίας. Απαιτούμε επίσης φωτογραφική απόδειξη οποιασδήποτε ζημιάς ή ελαττώματος. Λάβετε υπόψη ότι τα προϊόντα μας είναι χειροποίητα και ενδέχεται να παρουσιαστούν μικρές παραλλαγές, οι οποίες δεν θεωρούνται ελαττωματικές.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν θα είμαστε σε θέση να επιστρέψουμε τα έξοδα αποστολής, καθώς αυτά καταβάλλονται απευθείας στους παρόχους μας. Για τις διεθνείς παραγγελίες, εάν το πακέτο σας δεν ζητηθεί ή σταλεί πίσω σε εμάς, μπορούμε να επιστρέψουμε την αξία των προϊόντων, αλλά όλα τα έξοδα αποστολής και τα τελωνειακά τέλη και φόροι δεν θα επιστραφούν.

Το κόστος επιστροφής των προϊόντων σε εμάς βαρύνει εσάς, τον πελάτη. Όταν επιστρέφετε προϊόντα, σας ζητάμε να βεβαιωθείτε ότι το πακέτο είναι ασφαλώς σφραγισμένο και για τη δική σας προστασία, σας συμβουλεύουμε οι επιστροφές να αποστέλλονται μέσω καταγεγραμμένης ή παρακολουθούμενης υπηρεσίας παράδοσης.

Εάν έχετε αγοράσει προϊόντα IVANA GROSSI μέσω ενός από τους αποθηκάριους ή τις αγορές μας, τυχόν επιστροφές ή ανταλλαγές θα πρέπει να διευθετηθούν απευθείας με αυτούς. Λυπούμαστε που δεν είμαστε σε θέση να δεχτούμε επιστρεφόμενα αντικείμενα που δεν έχουν αγοραστεί από το www.ivanagrossi.gr.

Εξαιρέσεις/αντικείμενα που δεν επιστρέφονται: Δεν μπορούμε να δεχτούμε επιστροφές σε δωροκάρτες, ωστόσο οι δωροκάρτες δεν λήγουν ποτέ και μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο άτομο.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΚΎΡΩΣΗΣ

Οι παραγγελίες μπορούν να ακυρωθούν εντός 4 ωρών από την επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω του contact@ivanagrossi.gr. Οι προσαρμοσμένες παραγγελίες μπορούν επίσης να ακυρωθούν, ωστόσο μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η προκαταβολή του 50% δεν επιστρέφεται.

8. ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΌΣΥΡΣΗΣ

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει χωρίς λόγο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος σύμφωνα με το Ν. 2551/1994 (όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013).

9. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΏΝ

Οι πελάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια και σε σχέση με την ιστοσελίδα και από κάθε παράνομη πρακτική. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία του/της, λόγω κακής χρήσης του ιστότοπου ή κακής χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού. Σε περίπτωση που η IVANA GROSSI εμπλακεί σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια ή υποχρεωθεί να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω της παραβίασης των υποχρεώσεων του πελάτη που απορρέουν από τους παρόντες όρους, ο πελάτης υποχρεούται να αποζημιώσει την IVANA GROSSI για το λόγο αυτό. Κάθε πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασής του και αναλαμβάνει ο ίδιος τον κίνδυνο ζημίας από την πρόσβαση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο στον κωδικό του.

Η IVANA GROSSI δεν δεσμεύεται να ελέγχει τα μηνύματα, τις πληροφορίες ή το περιεχόμενο που αναρτώνται στην ιστοσελίδα από τους πελάτες και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό. Ωστόσο, μπορεί περιστασιακά να παρακολουθεί τις αναρτήσεις του ιστότοπου και μπορεί να αρνηθεί, να μην αποδεχθεί ή/και να αφαιρέσει αναρτήσεις από τον ιστότοπο. Οι πελάτες υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν τον ιστότοπο για να δημοσιεύουν περιεχόμενο ή άλλη επικοινωνία που περιλαμβάνει: (α) πολιτικό ή άλλο αθέμιτο, καταχρηστικό, παράνομο, ακατάλληλο, ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, υβριστικό, χυδαίο, βίαιο, δυσφημιστικό περιεχόμενο, (β) ανεπιθύμητη αλληλογραφία, αλυσιδωτές επιστολές, ψευδή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαγωνισμούς και διαφημιστικό υλικό, (γ) διαφημίσεις οποιουδήποτε τύπου, (δ) προσωπικά στοιχεία (διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου κ.λπ.) μηνύματα που προσφέρουν μη εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή ιδιωτικές πληροφορίες και (ε) πληροφορίες παρόμοιες ή συναφείς με τα ανωτέρω.

Ο δικτυακός τόπος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τους πελάτες: (α) για την αποστολή εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (β) παραβιάζει οποιοδήποτε προσωπικό ή περιουσιακό δικαίωμα, (γ) παρουσιάζουν ψευδή δεδομένα που ανήκουν σε άλλους χρήστες (δ) για να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εγγεγραμμένο χρήστη ή υπάλληλο της IVANA GROSSI, (ε) να συμμετάσχει σε παράνομες δραστηριότητες, (στ) να συλλέγει ή να αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με άλλους πελάτες του παρόντος δικτυακού τόπου για οποιονδήποτε λόγο, (ζ) να στέλνετε, να δημοσιεύετε, να στέλνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να μεταδίδετε περιεχόμενο που είναι παράνομο και για οποιονδήποτε λόγο προκαλεί παράνομες παρεμβάσεις και ζημίες στην IVANA GROSSI ή σε οποιονδήποτε τρίτο,
είτε παραβιάζει το απόρρητο ή την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου, (η) να αποστέλλει, δημοσιεύει, στέλνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μεταδίδει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο που παραβιάζει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, i) να αποστέλλει, να δημοσιεύει, να αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή να μεταδίδει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο για το οποίο οι πελάτες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις ισχύουσες συμβάσεις (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης ή καλύπτονται από συμφωνίες εμπιστευτικότητας), (ι) να αποστέλλετε, να δημοσιεύετε, να στέλνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή να μεταδίδετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε πατέντα, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας άλλων, (ια) να στείλετε, να δημοσιεύσετε, να στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή να μεταδώσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα, αρχείο ή πρόγραμμα σχεδιασμένο να προκαλεί διακοπή, βλάβη, καταστροφή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστή, (ιβ) ηθελημένη ή ακούσια παραβίαση των εφαρμοστέων νόμων ή κανονισμών, (ιγ) παρενόχληση από τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.

Σε περίπτωση δημοσίευσης υλικού ή περιεχομένου όπως περιγράφεται παραπάνω, η IVANA GROSSI δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται το εν λόγω περιεχόμενο.

Επιπλέον, οι πελάτες συμφωνούν με το παρόν να αποζημιώσουν την IVANA GROSSI για οποιαδήποτε νομική διαφορά προκύψει μεταξύ αυτών και τρίτων εξαιτίας του περιεχομένου που έχουν αναρτήσει, δημοσιεύσει ή άλλως διαβιβάσει μέσω του δικτυακού τόπου και σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης των δεδομένων κατά την εγγραφή ή την ενημέρωση των στοιχείων τους και γενικά σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης. Οποιαδήποτε χρήση αντίθετη με τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τυχόν αστικές και ποινικές κυρώσεις, θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα τη διαγραφή του λογαριασμού του πελάτη, ο οποίος παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς προειδοποίηση.

Σε περίπτωση που η IVANA GROSSI ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί περιουσιακή ή ηθική βλάβη σε τρίτους, θα συνεργαστεί με κάθε αρμόδια Αρχή (αστυνομία, δικαιοσύνη κ.λπ.) για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που προκλήθηκε.

10. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ενδέχεται να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων, τα οποία δεν παρακολουθούμε, δεν ελέγχουμε και δεν επηρεάζουμε.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρέχουμε πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία “ως έχει” και “ως διατίθεται” χωρίς εγγυήσεις, δηλώσεις ή όρους οποιουδήποτε είδους και χωρίς καμία έγκριση. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη που προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση προαιρετικών εργαλείων τρίτων. Οποιαδήποτε χρήση από εσάς προαιρετικών εργαλείων που προσφέρονται μέσω του ιστότοπου γίνεται εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και διακριτική ευχέρεια και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε και εγκρίνετε τους όρους με τους οποίους παρέχονται τα εργαλεία από τον/τους σχετικό/ους τρίτο/ους πάροχο/ους. Ενδέχεται επίσης, στο μέλλον, να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή/και λειτουργίες μέσω του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας νέων εργαλείων και πόρων). Τέτοιες νέες λειτουργίες ή/και υπηρεσίες θα υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

11. ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΊΤΟΥΣ
Ορισμένο περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Υπηρεσίας μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν υλικό από τρίτους.

Οι σύνδεσμοι τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να σας κατευθύνουν σε ιστότοπους τρίτων που δεν συνδέονται με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση του περιεχομένου ή της ακρίβειας και δεν εγγυόμαστε και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιοδήποτε υλικό ή ιστότοπους τρίτων ή για οποιοδήποτε άλλο υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων. Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που σχετίζεται με την αγορά ή τη χρήση αγαθών, υπηρεσιών, πόρων, περιεχομένου ή οποιωνδήποτε άλλων συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε σχέση με ιστότοπους τρίτων. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές του τρίτου μέρους και να βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε προτού προβείτε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Παράπονα, αξιώσεις, ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα τρίτων θα πρέπει να απευθύνονται στον τρίτο.

12. ΑΝΑΘΕΣΗ
Η παρούσα σύμβαση πώλησης και κάθε δέσμευση, όρος και προϋπόθεση που περιέχεται σε αυτήν είναι δεσμευτική και ισχύει προς όφελος των συμβαλλομένων μερών και των αντίστοιχων διαδόχων τους.

Ο πελάτης δεν μπορεί να εκχωρήσει την παρούσα σύμβαση εν όλω ή εν μέρει- ωστόσο, η IVANA GROSSI μπορεί να εκχωρήσει ή να αναθέσει υπεργολαβικά τη σύμβαση πώλησης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά της σε τρίτους ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκειά της.

13. ΔΥΝΑΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η αδυναμία της IVANA GROSSI να εκπληρώσει ή η καθυστέρηση στην εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης που απορρέει από τη σύμβαση πώλησης αποκλειστικά και μόνο λόγω αιτιών πέραν του ελέγχου της, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: Η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας στο πλαίσιο οποιασδήποτε σύμβασης θεωρείται ότι αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διαρκεί οποιοδήποτε γεγονός εκτός του ελέγχου μας, αλλά σε περίπτωση που η αιτία της καθυστέρησης υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, η IVANA GROSSI θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και να επιστρέψει όλα τα ποσά που έχετε καταβάλει.

14. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Καμία παραίτηση από οποιαδήποτε παράλειψη από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη ή οποιαδήποτε παράλειψη επιβολής οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει από το παρόν δεν θεωρείται ότι συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε μεταγενέστερη παράλειψη σε σχέση με το ίδιο ή
οποιαδήποτε άλλη διάταξη του παρόντος.

15. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος της παρούσας συμφωνίας πώλησης κριθεί ανεφάρμοστο ή σε σύγκρουση με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς οποιασδήποτε δικαιοδοσίας, το άκυρο ή ανεφάρμοστο μέρος ή η διάταξη θα αντικατασταθεί με διάταξη η οποία θα επιτυγχάνει, στο μέτρο του δυνατού, τον αρχικό επιχειρηματικό σκοπό του εν λόγω μέρους ή της διάταξης με έγκυρο και εφαρμόσιμο τρόπο, και το υπόλοιπο της παρούσας συμφωνίας πώλησης θα παραμείνει δεσμευτικό για τα συμβαλλόμενα μέρη.

16. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Ο δικτυακός τόπος www.ivanagrossi.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις του
κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

17. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ
Όλα τα σήματα που χαρακτηρίζουν τα προϊόντα που πωλούνται στο www.ivanagrossi.gr και δημοσιεύονται στον ιστότοπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών και χρησιμοποιούνται στο www.ivanagrossi.gr για τη διάκριση, περιγραφή και διαφήμιση των προϊόντων που πωλούνται στο www.ivanagrossi.gr. Τα σχέδια, οι εικονογραφήσεις, τα σκίτσα και οι απεικονίσεις των προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της IVANA GROSSI.

18. ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΊΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑ
Η χρήση του δικτυακού τόπου και η σύμβαση πώλησης διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση του δικτυακού τόπου ή τη σύμβαση πώλησης, εάν δεν επιλυθούν φιλικά, θα υποβάλλονται στα δικαστήρια της Αθήνας.

Τελευταία ενημέρωση των όρων χρήσης στις 18 Φεβρουαρίου 2023

Close
Sign in
Close
Cart (0)

Κανένα προϊόν στο καλάθι σας. Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.Currency